Bestelformulier publicaties v5.docx

 

 

 

 

 

 

 

Direct naar

 

SRO

 

Bijeenkomsten

 

SRO webwinkel

 

SRO op Facebook

 

Links

 

Contact

 

 

Boeken van de SRO

 

 

 

 

1941-2016 Het Kruis van Verdienste

Voor moedig en beleidvol optreden

 

ISBN:  978-94-6299-436-2

Auteur:  Erik Müller

Pagina’s:  375 geïllustreerd

Druk:  Ridderprint BV

Prijs:  19 euro

Dit boek maakt deel uit van een serie boeken over dapperheidsonderscheidingen die is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen in 2016. De focus van het boek over het Kruis van Verdienste ligt op het register (dat wil zeggen: de namen van de gedecoreerden en de mutaties waarvoor zij deze dapperheidsonderscheiding verwierven). Het boek gaat kort in op de instelling en verdere ontwikkeling van het Kruis van Verdienste en besteedt aandacht aan de varianten van de versierselen. In het register worden, in volgorde van toekenning, per gedecoreerde de belangrijkste persoonsgegevens (voor zover bekend), de rang of functie-aanduiding en de mutatie vermeld. Het register bevat alle toekenningen vanaf 15 maart 1941 t/m 14 augustus 2015. Met noten en voetnoten wordt waar nodig nadere toelichting gegeven. Het boek bevat enkele nog niet eerder gepubliceerde afbeeldingen van medaillesets. Een alfabetisch register van persoonsnamen vereenvoudigt het opzoeken van de gewenste gegevens. Met een overzicht van gebruikte bronnen (archieven, literatuur, internet) en een fotoverantwoording wordt het boek afgesloten.

1941-2016 Het Vliegerkruis

Voor initiatief, moed en volharding

 

ISBN:  978-94-6299-438-6

Auteur:  Erik Müller

Pagina’s:  176 geïllustreerd

Druk:  Ridderprint BV

Prijs:  19 euro

Dit boek maakt deel uit van een serie boeken over dapperheidsonderscheidingen die is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen in 2016. De focus van het boek over het Vliegerkruis ligt op het register (dat wil zeggen: de namen van de gedecoreerden en de mutaties waarvoor zij deze dapperheidsonderscheiding verwierven). Het boek gaat kort in op de instelling en verdere ontwikkeling van het Vliegerkruis en besteedt aandacht aan de varianten van de versierselen. In het register worden, in volgorde van toekenning, per gedecoreerde de belangrijkste persoonsgegevens (voor zover bekend), de rang of functie-aanduiding en de mutatie vermeld. Het register bevat alle toekenningen vanaf 3 oktober 1941 t/m 17 januari 2002. Met noten en voetnoten wordt waar nodig nadere toelichting gegeven. Het boek bevat enkele nog niet eerder gepubliceerde afbeeldingen van medaillesets. Een alfabetisch register van persoonsnamen vereenvoudigt het opzoeken van de gewenste gegevens. Met een overzicht van gebruikte bronnen (archieven, literatuur, internet) en een fotoverantwoording wordt het boek afgesloten.

1944-2016 De Bronzen Leeuw

Voor bijzonder moedige en beleidvolle daden

 

ISBN:  978-94-6299-437-9

Auteur:  Erik Müller

Pagina’s:  387 geïllustreerd

Druk:  Ridderprint BV

Prijs:  19 euro

Dit boek maakt deel uit van een serie boeken over dapperheidsonderscheidingen die is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen in 2016. De focus van het boek over de Bronzen Leeuw ligt op het register (dat wil zeggen: de namen van de gedecoreerden en de mutaties waarvoor zij deze dapperheidsonderscheiding verwierven). Het boek gaat kort in op de instelling en verdere ontwikkeling van de Bronzen Leeuw en besteedt aandacht aan de varianten van de versierselen. In het register worden, in volgorde van toekenning, per gedecoreerde de belangrijkste persoonsgegevens (voor zover bekend), de rang of functie-aanduiding en de mutatie vermeld. Het register bevat alle omwisselingen (vanaf 16 juli 1940) en toekenningen (vanaf 15 juni 1944) t/m 22 september 2009. Met noten en voetnoten wordt waar nodig nadere toelichting gegeven. Het boek bevat enkele nog niet eerder gepubliceerde afbeeldingen van medaillesets. Een alfabetisch register van persoonsnamen vereenvoudigt het opzoeken van de gewenste gegevens. Met een overzicht van gebruikte bronnen (archieven, literatuur, internet) en een fotoverantwoording wordt het boek afgesloten.

 

1940-2016 Het Bronzen Kruis

Voor moedige en beleidvolle daden

 

ISBN:  978-94-6299-435-5

Auteur:  Erik Müller

Pagina’s:  705 geïllustreerd

Druk:  Ridderprint BV

Prijs:  22 euro

Dit boek maakt deel uit van een serie boeken over dapperheidsonderscheidingen die is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen in 2016. De focus van het boek over het Bronzen Kruis ligt op het register (dat wil zeggen: de namen van de gedecoreerden en de mutaties waarvoor zij deze dapperheidsonderscheiding verwierven). Het boek gaat kort in op de instelling en verdere ontwikkeling van het Bronzen Kruis en besteedt aandacht aan de varianten van de versierselen. In het register worden, in volgorde van toekenning, per gedecoreerde de belangrijkste persoonsgegevens (voor zover bekend), de rang of functie-aanduiding en de mutatie vermeld. Het register bevat alle toekenningen vanaf 16 juli 1940 t/m 12 augustus 2015. Met noten en voetnoten wordt waar nodig nadere toelichting gegeven. Het boek bevat enkele nog niet eerder gepubliceerde afbeeldingen van medaillesets. Een alfabetisch register van persoonsnamen vereenvoudigt het opzoeken van de gewenste gegevens. Met een overzicht van gebruikte bronnen (archieven, literatuur, internet) en een fotoverantwoording wordt het boek afgesloten.

 

 

1815-2015 Militaire Willems-Orde

200 jaar Moed, Beleid en Trouw

 

ISBN:  978-94-6299-056-2

Auteurs:  Rogier Rijpkema en Jaap Cuperus

Pagina’s:  812 geïllustreerd

Druk:  Ridderprint BV

Prijs:  42 euro

Het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde bestaat uit twee hoofddelen in een enkele band: een deel over de geschiedenis van de ridderorde en een register van de ridders en dragers van de Eresabel.

Na een voorwoord van ridder der 4e klasse G.P. Tuinman en een inleiding wordt uitgebreid ingegaan op de wet- en regelgeving die de afgelopen tweehonderd jaar bepalend is geweest voor het bestaan van de orde. Er wordt ruime aandacht besteed aan de ontwikkeling van de regelgeving ten aanzien van de riddersoldij, het opnemen als lid van de orde en het ontnemen van de ridderorde.

In een volgend hoofdstuk worden, voorzien van duidelijke grafieken, de achtergronden van de ridders geschetst. Wat was hun herkomst, wat waren hun rangen en standen en hun leeftijden? Vervolgens wordt aan de hand van een analyse van de voordrachten en citaties, en veel correspondentie uit archieven, een overzicht gegeven van alle soorten van daden en acties waarvoor personen in de Militaire Willems-Orde zijn benoemd. Dit wordt met talloze voorbeelden geïllustreerd.

Een uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan de zaken die een formele en informele rol spelen bij een ridderbenoeming. Het gaat daarbij om de actoren (zoals de commandant, het kapittel en de koning) en de factoren (zoals de toetsing van de daden, de bijzondere positie van inheemsen, gunst en afgunst). Ook wordt ingegaan op het reclameren van de orde en de verdere totstandkoming van een benoeming of bevordering in de orde. De ordetekens worden in een apart hoofdstuk behandeld.

Veel aandacht wordt besteed aan hoe het de ridders na hun benoeming verging. Was het ridderschap een lust of een last? Aan de orde komen de armoede en geestelijke nood van sommige ridders en het ontnemen van de ridderlijke waardigheid wegens desertie, misdrijf of wangedrag.

Het eerste hoofddeel wordt afgesloten met een hoofdstuk over alles wat is gedaan om het aanzien van de Militaire Willems-Orde hoog te houden. De belangrijkste beloningen die in plaats van de orde werden verleend om de exclusiviteit daarvan te kunnen waarborgen, worden behandeld. Onder andere komen de Eervolle Vermelding en de Eresabel aan bod.

Het register van de ridders en van de dragers van de Eresabel is geheel geactualiseerd en bijgewerkt aan de hand van o.a. geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en stamboeken. Ook ridders waarvan de namen tot dusver nergens zijn gepubliceerd, worden vermeld.

Het boek wordt afgesloten met een alfabetische index en ruim 2.000 voetnoten. Ruim 100 afbeeldingen ondersteunen de tekst.

De Lombok-expeditie van 1894

Van MWO tot herinneringspenning

 

ISBN: 978-90-9025053-3

Auteur: J.R. Van der Neut

Pagina’s: 217 geïllustreerd met linnen beklede harde kaft

Prijs: 39,50 euro

De Lombok-expeditie was, gemeten naar de tijdsduur, een van de bloedigste expeditie in onze koloniale geschiedenis. De officiële reden voor de expeditie was de hulp aan de zwaar onderdrukte Sasaks door de heersende Balinese minderheid. Belangrijker echter was dat een halt moest worden toegeroepen aan toenemende expansie van het Lombokse vorstenhuis dat een bedreiging ging vormen voor het Indische gouvernement. De samenstelling van de troepen alsmede de namen van de officieren zijn verwerkt in de bijlagen. Men vond de overwinning dermate belangrijk dat hiervoor niet een gesp voor het Expeditiekruis werd ingevoerd maar een aparte onderscheiding, het Lombokkruis, werd ingesteld. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van dit kruis en de verschillen met de kruizen van particuliere slag. De expeditie leverde ook een groot aantal Koninklijke onderscheidingen op. Alle toegekende onderscheidingen worden beschreven en afgebeeld alsmede de namen van de gedecoreerden. De overwinning zorgde voor een groot aantal huldigingen. Ze waren veelal aanleiding tot het slaan van al dan niet officiële gedenk- en legpenningen. Ook de commercie liet zich niet onbetuigd en wilde van de heersende euforie een graantje meepikken. Ook een aantal van dit soort curiosa wordt aandacht besteed.Aandacht wordt ook besteed aan de monumenten en begraafplaatsen die ter ere en nagedachtenis aan de gesneuvelden werden opgericht en aan latere herdenkingen. In het laatste hoofdstuk wordt tenslotte ingegaan op de befaamde schatten van Lombok die ruim 100 jaar na de expeditie nog voor de nodige beroering zou zorgen.

Gouden koorden

 

 

ISBN 90-805489-1-X

Auteurs: J.P. Kruimel en E.A.M. Vermathen

Pagina’s: 224 geïllustreerd

 

Prijs: 5 euro

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vrijwillige politie. Het handelt over de periode 1948-1998. Het bevat een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en van de belangrijkste ontwikkelingen die sinds 1948 hebben plaatsgevonden, uitspraken die door prominente en minder prominente personen over de vrijwillige politie gedaan zijn en een toekomstvisie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de instelling van de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 en is opgenomen een volledige lijst van personen die de medaille mochten ontvangen. Het boek wordt gecompleteerd met veel, vaak historisch, fotomateriaal

 

De complete set van 4 boeken

Kruis van Verdienste

Vliegerkruis

Bronzen Leeuw

Bronzen Kruis

Voor  70 euro