Bestelformulier publicaties v5.docx

 

 

 

 

 

 

 

Direct naar

 

SRO

 

Bijeenkomsten

 

SRO webwinkel

 

SRO op Facebook

 

Links

 

Contact

 

Boeken van de SRO

 

 

 

 

1815-2015 Militaire Willems-Orde

200 jaar Moed, Beleid en Trouw

 

ISBN:  978-94-6299-056-2

Auteurs:  Rogier Rijpkema en Jaap Cuperus

Pagina’s:  812 geïllustreerd

Druk:  Ridderprint BV

Prijs: 42 euro (incl. verzendkosten binnen Nederland)

 

Het boek over 200 jaar Militaire Willems-Orde bestaat uit twee hoofddelen in een enkele band: een deel over de geschiedenis van de ridderorde en een register van de ridders en dragers van de Eresabel.

Na een voorwoord van ridder der 4e klasse G.P. Tuinman en een inleiding wordt uitgebreid ingegaan op de wet- en regelgeving die de afgelopen tweehonderd jaar bepalend is geweest voor het bestaan van de orde. Er wordt ruime aandacht besteed aan de ontwikkeling van de regelgeving ten aanzien van de riddersoldij, het opnemen als lid van de orde en het ontnemen van de ridderorde.

In een volgend hoofdstuk worden, voorzien van duidelijke grafieken, de achtergronden van de ridders geschetst. Wat was hun herkomst, wat waren hun rangen en standen en hun leeftijden? Vervolgens wordt aan de hand van een analyse van de voordrachten en citaties, en veel correspondentie uit archieven, een overzicht gegeven van alle soorten van daden en acties waarvoor personen in de Militaire Willems-Orde zijn benoemd. Dit wordt met talloze voorbeelden geïllustreerd.

Een uitgebreid hoofdstuk is gewijd aan de zaken die een formele en informele rol spelen bij een ridderbenoeming. Het gaat daarbij om de actoren (zoals de commandant, het kapittel en de koning) en de factoren (zoals de toetsing van de daden, de bijzondere positie van inheemsen, gunst en afgunst). Ook wordt ingegaan op het reclameren van de orde en de verdere totstandkoming van een benoeming of bevordering in de orde. De ordetekens worden in een apart hoofdstuk behandeld.

Veel aandacht wordt besteed aan hoe het de ridders na hun benoeming verging. Was het ridderschap een lust of een last? Aan de orde komen de armoede en geestelijke nood van sommige ridders en het ontnemen van de ridderlijke waardigheid wegens desertie, misdrijf of wangedrag.

Het eerste hoofddeel wordt afgesloten met een hoofdstuk over alles wat is gedaan om het aanzien van de Militaire Willems-Orde hoog te houden. De belangrijkste beloningen die in plaats van de orde werden verleend om de exclusiviteit daarvan te kunnen waarborgen, worden behandeld. Onder andere komen de Eervolle Vermelding en de Eresabel aan bod.

Het register van de ridders en van de dragers van de Eresabel is geheel geactualiseerd en bijgewerkt aan de hand van o.a. geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters en stamboeken. Ook ridders waarvan de namen tot dusver nergens zijn gepubliceerd, worden vermeld.

Het boek wordt afgesloten met een alfabetische index en ruim 2.000 voetnoten. Ruim 100 afbeeldingen ondersteunen de tekst.

Tijdelijk uitverkocht

 

Gouden koorden

 

ISBN 90-805489-1-X

Auteurs: J.P. Kruimel en E.A.M. Vermathen

Pagina’s: 224 geïllustreerd

Prijs: 5 euro (incl. verzendkosten binnen Nederland)

 

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vrijwillige politie. Het handelt over de periode 1948-1998. Het bevat een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en van de belangrijkste ontwikkelingen die sinds 1948 hebben plaatsgevonden, uitspraken die door prominente en minder prominente personen over de vrijwillige politie gedaan zijn en een toekomstvisie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de instelling van de Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998 en is opgenomen een volledige lijst van personen die de medaille mochten ontvangen. Het boek wordt gecompleteerd met veel, vaak historisch, fotomateriaal

 

Redders beloond

 

ISBN/EAN: 978-90-9033144-7

Auteur: J.R. (Hans) van der Neut

Pagina’s: 303 geïllustreerd

Druk: De Groot bv, Goudriaan

Prijs: 36,75 euro (incl. verzendkosten binnen Nederland)

 

Het boek Redders beloond is ingedeeld in tien hoofdstukken en bevat tientallen bijlagen en een uitgebreid notenapparaat om de tekst te ondersteunen. De lezer zal merken dat aan de publicatie veel en diepgaand onderzoek is voorafgegaan.

Na een voorwoord van dhr. Brinkman, van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, wordt in een proloog geschetst hoe het drenkelingen verging in de tijd voordat het redden van schipbreukelingen werd geïnstitutionaliseerd. Vervolgens wordt in enkele hoofdstukken uitgebreid ingegaan op het ontstaan en de werkzaamheden van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD), de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij (NZHRM), de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMtRvS) en de eerder genoemde Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Allemaal reddingmaatschappijen die er - ondanks pogingen van de overheid - in slaagden om in particuliere handen te blijven. De nog bestaande KNRM is tot op de dag van vandaag een particuliere organisatie. In deze hoofdstukken worden ook de door de reddingmaatschappijen ingestelde en verleende beloningen beschreven. Wat belonen betreft, hield en houdt de overheid zich zeker niet afzijdig. In een apart hoofdstuk worden de Koninklijke- en Hofonderscheidingen behandeld. Ook de onderscheidingen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en het Carnegie Heldenfonds worden besproken. In de drie laatste hoofdstukken komen o.a. de levensomstandigheden van (oud-)redders aan de orde en worden enkele specifieke reddingen en families die van vader op zoon actief waren in het reddingswerk uit de doeken gedaan.

Zoals de titel aangeeft, is de ‘rode draad’ van het boek tweeërlei. Het gaat om de mensen achter de reddingen (de redders) en de beloningen voor de redders. De zeer uitgebreide beschrijving van alle soorten penningen, medailles en eretekens zal in deze phaleristieke publicatie van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen niet verbazen. De beschrijvingen van de redders en de dappere daden die tot hun beloning hebben geleid, verlevendigen het geheel en geven het boek een grote toegekende waarde.

In het boek zijn bijna 400 afbeeldingen opgenomen, veelal in kleur. De schrijver kon putten uit uniek, vaak niet eerder gepubliceerd, materiaal uit archieven en particuliere collecties.