Steunfonds SSPPP

De stichting is opgericht in juli 2016, met als doel “het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin ten behoeve van Phaleristieke Publicaties”.

Onder de term “Phaleristieke Publicaties” kan worden verstaan: Gedrukte werken, maar ook digitale, beeld-, geluid en informatiedragers, die worden vermenigvuldigd met het doel de inhoud ervan onder de publieke aandacht te brengen. Dit houdt in, dat de stichting initiatieven, die moeten leiden tot de publicatie van boeken of andere informatiebronnen die in engere of ruimere zin informatie bevatten over thema’s die gerelateerd zijn aan de hulpwetenschap der phaleristiek (kennis van orden, eretekens, onderscheidingen, medailles), (deels) financieel ondersteunt, bijvoorbeeld door het verstrekken van geldleningen ter voorfinanciering van kosten die samenhangen met de productie en uitgave.

De stichting verstrekt dus géén donaties! De verstrekte lening zal moeten worden terugbetaald uit de opbrengsten van de beoogde publicatie. Alleen op die manier kan de stichting ook in de toekomst nog de verschijning van andere phaleristieke publicaties helpen bekostigen. De auteur/initiatiefnemer zal dus niet alleen een inhoudelijk informatieplan moeten kunnen presenteren, maar ook een commercieel plan, ofwel een degelijk overzicht waaruit blijkt hoe en wanneer de stichting zijn investering terug ontvangt. Op basis van de ingediende plannen besluit het bestuur van de stichting of een te verstrekken geldlening voldoende gedekt wordt door een realistische ‘return of investment’. Indien het bestuur tot een positief besluit komt wordt, onder voorwaarden, aan de aanvrager een werkkapitaal verstrekt.

Het bestuur van de Stichting Steun Promotie Phaleristieke Publicaties bestaat uit de volgende personen: Onke Tjiam (voorzitter), Bert Keers (secretaris), de functie van penningmeester is vacant, Martin van Dekken en Paul Gelton die tevens voorzitter is van de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Sinds de oprichting van de stichting, zijn reeds met het stichtingskapitaal de volgende publicaties verschenen:

· “Voor bijzonder moedige en beleidvolle daden – 1944-2016 De Bronzen Leeuw”, auteur Erik Müller; Uitgever: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen; ISBN 978-94-6299-437-9.

· “Voor bijzonder moedige en beleidvolle daden – 1940-2016 Het Bronzen Kruis”, auteur Erik Müller; Uitgever: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen; ISBN 978-94-6299-435-5.

· “Voor moedige en beleidvol optreden – 1941-2016 Het Kruis van Verdienste”, auteur Erik Müller; Uitgever: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen; ISBN 978-94-6299-436-2.

· “Voor initiatief, moed en volharding – 1941-2016 Het Vliegerkruis”, auteur Erik Müller; Uitgever: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen; ISBN 978-94-6299-438-6.

Deze phaleristieke publicaties zijn gepresenteerd op 4 november 2016, tijdens het seminar 75 jaar Commissie Dapperheidsonderscheidingen in het Nationaal Militair Museum in Soest.

· “Redders beloond”, auteur Hans van der Neut. Gepubliceerd in 2020.

· “De geïllustreerde Bax: Ridderorden, eretekenen, draagtekens en penningen 1813/1945”, auteurs Robin Biemans en Hans Boetier. Drie delen, gepubliceerd in 2021 en 2022.

De stichting beschikt over een startkapitaal, maar houdt zich eveneens aanbevolen voor de ontvangst van donaties. Inmiddels is ook een ANBI-status aangevraagd. Dit wil zeggen dat de stichting bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat gebruik kan worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Als u het werk van de stichting wilt ondersteunen, kunt u een donatie overmaken naar IBAN NL65INGB0007528281 ten name van de Stichting Steun Promotie Phaleristieke Publicaties.

Zoekt u contact, heeft u vragen over de stichting, de doelstelling of overweegt u een phaleristische publicatie uit te brengen, dan zijn dit onze contactgegevens:

Bert Keers, secretaris
Zamenhoflaan 23 3706 VA Zeist
Tel. 06-51638269
Emailadres: bert.keers@hetnet.nl